Åpenhetsloven

HAK Entreprenør AS sitt arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon HAK Entreprenør AS (HAK) jobber for at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og hos våre leverandører. Loven er p.t innretter mot større virksomheter, og HAK rammes av loven. HAK jobber primært med offentlige oppdrag og rammes av kravene i åpenhetsloven gjennom kontraktsregime, noe som betyr at leverandører av varer og tjenester til HAK må være forberedt på å redegjøre for sin virksomhet når HAK ber om det. HAK er sertifisert på følgende internasjonale ledelsessystemer; ISO 9001 (ledelse), ISO14001 (miljø)og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Før fysisk oppstart ute på anlegg gjennomføres det alltid et oppstartsmøte, hvor bestemmelser i kontrakt gjennomgås og HAK vil gjennomføre bestemmelser i Åpenhetsloven som en del av dette oppstartsmøtet, og det gjelder også ved revisjoner / inspeksjoner i prosjekter.

Det er spesielt 3 områder som er i særdeleshet relevant for HAK og risikoelementer som en må kunne følge opp:

Innkjøp av byggevarer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av underentreprenører

Etisk Handel Norge sin prosess for arbeid med aktsomhetsvurderinger (risiko) som innebærer at vi gjennomfører såkalte aktsomhetsvurderinger og dette følger en klar struktur og bygger på FN sine prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.


Hvordan HAK jobber innenfor disse trinnene:

1. Ansvarlighet er forankret i våre prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring, og spesielt gjennom ledelsessystemer; ISO 9001 (ledelse), ISO14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø). Gjennom sertifisering ISO er HAK underlagt internasjonale sertifiseringskrav til interne retningslinjer og rutiner, samt risikovurderinger for ledelse av selskapet. Det gjennomføres en årlig revisjon / vurdering av selskapets ledelse og drift, de lover og forskrifter som selskapet til enhver tid er underlagt. Selskapets interne retningslinjer og rutiner er lagt opp for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er i samsvar med gjeldende lovverk.

2. Kartlegge risiko: Vår viktigste innkjøpskategori er leveranser av betong, armering, generelle byggevarer, innleie av underentreprenører og innleie av personell. Det er en bransje der risiko for uanstendige arbeidsforhold kan være høy. HAK har et bevist forhold til hvilke leverandører vi bruker. Blant annet leverandører som har rammeavtale med NESO (www.neso.no). NESO har gjennom sitt arbeid også gjort vurderinger av de leverandører som rammeavtale er inngått med, NESO ber om dokumentasjon fra de bedrifter som naturlig rammes av Åpenhetsloven om de kan dokumentere at de jobber med Åpenhetsloven.

HAK benytter seg i svært liten grad av innleid personell, og de ganger innleie forekommer skal den som leier inn personell til HAK også dokumentere de faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt (herunder HMS og arbeidskontrakter). De samme prinsippene er lagt til grunne ved innleie av underentreprenører i prosjekter.

HAK har nulltoleranse for narkotika, alkohol, mobbing, trakassering og diskriminering. Brudd på dette vil få konsekvenser for arbeidsforholdet og er en del av kontrakts vedlegg ved ansettelse i HAK. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse årlig, og HAK sin ledelse og sammen med de ansatte gjennomgår resultatene av undersøkelsen. Det iverksettes tiltak for forbedring. HAK er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser om bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg og følger dette i daglig drift.

3. Iverksette tiltak mot negative konsekvenser: HAK arbeider strukturert for å sikre et ansvarlig og bærekraftig selskap og leverandørkjede. Vi ønsker å sikre at HAK og leverandørenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt. Opplysninger som avdekkes i HAK og eller hos leverandører om faktiske negative konsekvenser og eller vesentlig risiko for negative konsekvenser, vurderes fortløpende og i henhold til ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (ytremiljø) og ISO45001 (arbeidsmiljø). Selskapets leverandører er vurdert å være innenfor selskapets krav. Dersom det blir gjort kjent for HAK at noen av leverandørene opptrer uaktsomt, eller begår alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven eller grunnleggende menneskerettigheter vil leverandørens avtale med selskapet termineres så fremst forhold ikke rettes opp i umiddelbart.

De omtalte punkter i dette dokumentet skal være med på å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i HAK og av selskapets underleverandører. HAK sitt avvikssystem muliggjør registrering av hendelser og forbedringsforslag.

Redegjørelsen vil være publisert og oppdatert innen 30.juni hvert år på

https://www.hakas.no

Alta 05.06.2023

__________________________

Sign. Ole Heggeli

Daglig leder

HAK Entreprenør AS